Paul Röttger directeur Theater Babel Rotterdam

scroll down for English

"Paul Röttger geeft sinds 1988 leiding aan het rotterdamscentrum- voortheater. Zijn rol is directeur, regisseur, acteur, docent en voor alles voorvechter van een rechtvaardiger wereld. Wie tiener was in de jaren zeventig, zag hem als vijftienjarige Michiel in de tv-serie Oorlogswinter naar de gelijknamige roman van Jan Terlouw. Vanaf 1978 behoorde Paul Röttger elf jaar tot het vaste ensemble van het RO Theater. Bij het RCTH maakt hij maatschappelijke thema's zichtbaar als seks en scholieren, homoseksualiteit en ouderen, geweld en eenzaamheid. Hij houdt van Rotterdam met al zijn tegenstellingen en beleeft dat als inspiratiebron voor zijn voorstellingen. De poort naar de studio's van het rotterdamscentrumvoortheater & Cultuurhuis Delfshaven aan de Mathenesserdijk 293 ligt verborgen achter opzichtige APK keuringsstations, maar zodra de deur zich opent wordt een bezoeker opgenomen in een oase met theater als reflectie en troost. "  

bron: magazine 'Puntkomma', interview door Dirk Monsma

klik op de afbeelding rechts om het hele artikel te lezen.


Vanaf 2017 is het rcth samen met theater Maatwerk een nieuwe inclusieve culturele instelling in Rotterdam. Er wordt gewerkt met acteurs met en zonder een beperking. De organisatie gaat verder onder de nieuwe naam Theater Babel Rotterdam.


Babel verbindt actuele ontwikkelingen in het theater met maatschappelijke, grootstedelijke thema’s, die in Rotterdam en omgeving relevant zijn. Babel is uniek in Rotterdam en zelfs in Nederland. We leveren een belangrijke bijdrage aan talentontwikkeling en (cultuur)educatie in Rotterdam en omgeving. We zijn bescheiden in omvang, maar hebben een groot bereik. Maatschappelijke gedrevenheid gaat bij ons samen met een artistieke aanpak en visie. In het onderwijs- en sociaalmaatschappelijke veld realiseren we artistiek hoogwaardige trajecten.


www.theaterbabelrotterdam.nlVan rotterdamscentrumvoortheater

& Cultuurhuis Delfshaven naar Theater Babel Rotterdam


Het rotterdamscentrumvoortheater (rcth) en Theater Maatwerk werkten sinds 2015 samen. Het rcth en Theater Maatwerk hebben eind januari 2016 met elkaar een gezamenlijk cultuurplan ingediend voor 2017-2020 met als doel om vanaf 1 januari 2017 een vernieuwde culturele instellinge te worden voor mensen met en zonder beperking.


Twee jaar lang werd er onder leiding van Röttger onderzoek gedaan naar een sterkere verbinding tussen zorg en kunst. Babel gelooft in het gezamenlijk doel: de samenleving onderzoeken en een inclusieve samenleving creëren. Het was voor Paul en het hele gezelschap een mijlpaal dat het plan werd opgenomen in het Cultuurplan Rotterdam 2017-2020.


De duurzame samenwerking die daarmee kan worden opgebouwd is is vormgeven in een nieuw bedrijf mét een nieuwe naam : Theater Babel Rotterdam. 


TOREN, BOUWEN, VERHAAL, VERBINDING, ONTMOETEN, VREEMDE TALEN, MENGSEL, VERWARRING

 

‘ Heel veel mensen hebben meegedacht over onze nieuwe naam. Bij het maken van de uiteindelijke keuze was het ook nog eens belangrijk dat de naam ook in andere talen goed uit te spreken is, we zijn namelijk bezig een samenwerking met zes Europese landen op te zetten. Uiteindelijk kozen we voor Babel omdat we – lekker Rotterdams – samen bouwen. Theater Babel Rotterdam is niet af – we zijn in ontwikkeling. Babel betekent in het Hebreeuws ‘mengsel’. We willen ook een mengsel zijn: een mengsel van doelgroepen, een mengsel van expertises. Babel gaat ook over taal. Bij Theater Babel Rotterdam zoeken we naar een nieuwe taal waarmee we elkaar kunnen verstaan. Kunst is een noodzakelijk middel om helder te maken waar het over gaat. Theater als middel om uit de Babylonische spraakverwarring te komen. En Rotterdam? Rotterdam is ons toneel en onze samenleving, onze leefomgeving.’

Paul Röttger: theatermaker – directeur


missie

Het rcth (Theater Babel Rotterdam) draagt met theatrale en beeldende middelen bij aan de persoonlijke en culturele ontwikkeling van ieder mens, ongeacht hun achtergrond, afkomst, geaardheid of fysieke dan wel geestelijke vermogen.


visie

In de huidige samenleving zijn grote groepen vervreemd doordat bv. hun fysieke of verstandelijke beperking als sociale en culturele uitsluitingsgrond werkt. Een grootstedelijke samenleving hoort echter de totale diversiteit van haar bevolking te omarmen. Theater biedt met name de mogelijkheid om alledaagse en nieuwe situaties en ontmoetingen in een nieuwe context te plaatsen.

Door de ‘artistieke representatie’ kan theater ‘het alledaagse’ in een nieuw licht zetten. Individuele verhalen stijgen uit boven de particuliere hervertelling. Ons theater moet direct, vitaal, relativerend, inspirerend, confronterend en verontrustend zijn, maakt taboes bespreekbaar en toont nieuwe handelingsperspectieven en toekomstdromen.

Doordat 'de ander' bij het rcth zijn/haar rol speelt in het maakproces ontstaan de nieuwe verhalen en de nieuwe artistieke representatie-vormen. Zo werken wij aan inclusieve kunst met persoonlijke, sociaal-maatschappelijke én artistieke impact. Het is een nieuwe kleur in het professionele werkveld.


Paul Röttger, directeur rcth English :


"Paul Röttger leads, since 1988, the Rotterdam centre for theater (rcth). His role is director, actor, teacher and everything advocate of a more equitable world. Everyone who’s been a teenager in the seventies, saw him as a fifteen-year-old Michael in the TV series ‚Oorlogswinter’ based on the novel by Jan Terlouw. Starting in 1978 Paul Röttger worked for eleven years as a staffmember and actor of the permanent ensemble of the RO Theater. At the rcth his focuses at making social themes visible by means of theatre. Themes like sex and discrimination, homosexuality, alcohol and drugs, violence and loneliness. He loves Rotterdam with all its contradictions and sees the city as one of the main sources of inspiration for the performances he makes. The gateway to the rcth at the Mathenesserdijk 293 is hidden behind a purple door next to a flashy sign of a car testing station, but once the door opens, a visitor finds an oasis with a steady base for theater meant to induce reflection and consolation with it’s audience. "

 

Source: magazine „Puntkomma", interview by Dirk Monsma 


The rcth is an inclusive theater company. We create theater, teach and develop methods in theater for actors with and without disabilities.

We always connect current developments in the theater with social and urban themes, which are relevant in the Rotterdam area. The rcth is unique in Rotterdam and even in the Netherlands. We make a significant contribution to the development of talent and of (cultural) education in the Rotterdam area. We are modest in size, but have a large range. Social engagement is a part of our work along with an artistic approach and vision. In the education, and social field, we realize artistic quality projects. 


About the Rotterdam centre for theatre (rcth)


The rcth organizes a part-time school with several profiles: ‚acting', ‚directing' and 'theatrecoach for school and street. In addition, we produce theater educational programs and implement them in the curricula of schools in Rotterdam. Since September 2011 rcth is also a cultural centre for the inhabitants from the area of Delfshaven. Each year we receive 7.000 residents from the neighborhood Delfshaven of all ages for various cultural activities. 


mission 

"I feel strongly involved in the way we interact with each other in our city and how we act upon this with theater. Theater can make you laugh and cry, can provide insight and show perspective, can act and confront. "- Paul Röttger, rcth Director 


The rcth wants to contribute to the personal and cultural development of Rotterdam, by initiating and organizing theater education and training programs, theater educational performances and cultural activities within de area of Delfshaven. With our activities we want to offer artistic theatrical experiences in an active, receptive and reflective sense. Participants, students and the public are stimulated to reflect on urban themes and how you can relate to them. We want to contribute to the cultural, creative, open, tolerant and inspiring metropolitan society that the city of Rotterdam is. 


vision 

"It rcth is the „fool” who excites, confronts, and who looks for the boundaries of what's accepted." 

Paul Röttger, director rcth 


Art can contribute to society. Students of our part-time school and the staff are encouraged to develop high-quality art that responds to society. Theater should be direct, vital, can give a new perspective, should be inspiring, confronting and disturbing, it makes taboos negotiable and shows new perspectives and future dreams. Rcth is like a 'fool' in his role towards the boundaries of what is and what is not accepted, rcth explores and shifts. Moreover, the method of theatre has the added value that a player can react to situations immediately. We challenge our audience, but do so with respect for the individual. During performances we also take into account the signals that may come from the participants. Theatre makes it possible to put everyday situations in a new context. This stimulates sharing individual stories in a theatrical and safe setting above the private retelling off stories. In our view, it is necessary that theaterartists and students both come in contact with the contemporary theater world, and with people on the street, in socio-political institutions and schools.