Paul Röttger


over Paul Röttger (scroll down for english)

in de media :

'Kunst kan ons verlossen van angst'      maart 2018, Willem Pekelder

'een nieuwe naam, een nieuwe theatergezelschap, een nieuwe theateracademie' juli 2017

'Pijnlijk mooie ontreddering' Gers! magazine over 'Ont-heemd' februari 2017

interview Paul Röttger over de keuze om 'Ont-heemd' eerst voor vluchtelingen te spelen

een artikel in Trouw om van te blozen (over Ont-heemd)

Con Amore in het AD

column Joyce Roodnat

Luister naar een interview met Paul Röttger op Radio Rijnmond over To Be Or Not

Bekijk het interview met Paul van Moois TV - juli 2015

Lees het interview met Paul door GJ van Bemd in Realmag - voorjaar 2015

Paul Röttger studeerde af in 1976 aan de Arnhemse Toneelschool. De eerste twee jaren speelde hij veel in film- en televisieproducties, waarvan de bekendste Oorlogswinter was, waarin hij de rol van Michiel van Beusekom vertolkte. Daarna koos hij voor het toneel, o.a. bij De Noorder Compagnie, en werkte hij 10 jaar bij het Ro Theater, waar hij speelde in onder meer Tartuffe, Pinokkio, De opera van Smyrna en in Merlijn. Gedurende drie jaar was hij ook lid van de artistieke leiding van het Ro Theater.


Na een overstap naar het vrije circuit speelde hij in onder meer Benjamin in het Leger, in Jeanne d’Arc, Amadeus en de Wijze Kater. Tegelijkertijd was hij hoofd Theater bij John van de Rest Theaterproducties en speelde hij mee in de John van de Rest televisieserie Laat maar zitten in de rol van Krukas.


Recentere voorstellingen die hij heeft gespeeld zijn Lazarus en Struisvogels op de Coolsingel onder regie van Peter Sonneveld van Bonheur Theaterbedrijf Rotterdam en Wachten op Godot bij het Nationale Toneel, onder regie van Jos Thie.


In 1988 richtte Paul samen met het toenmalige RCA (tegenwoordig TNR) het rotterdamscentrumvoortheater (rcth) op, waar hij sinds de oprichting lesgeeft, regisseert en directeur van is. Onder zijn leiding heeft het rcth zich ontwikkeld tot een bloeiend intercultureel theatercentrum, waarbinnen opleidingen worden verzorgd, maar ook uiteenlopende theaterprojecten worden gerealiseerd voor verschillende doelgroepen, al dan niet voorzien van omringende educatieve activiteiten.


Sinds 1992 wordt onder zijn leiding jaarlijks een groot project gerealiseerd, waarin amateurs en professionele theatermakers en studenten van het rcth samenwerken. In 2004 kreeg Paul na afloop van de voorstelling Stadsportretten de Erasmusspeld uit handen van wethouder Stefan Hulman, als blijk van waardering voor zijn inzet voor de culturele en sociale samenhang van Rotterdam.


In 2009 ontving hij opnieuw een prijs in de vorm van een door minister Plasterk uitgereikte oorkonde als blijk van waardering voor het project Seks in de stad. Deze uitzonderlijke oorkonde kreeg het rcth voor het bespreekbaar maken van homoseksualiteit op scholen in de regio Rotterdam.


De laatste jaren worden ook steeds meer van deze producties speciaal voor het rcth geschreven . Zoals de voorstelling Engelen in de stad, waarin het thema hiv/aids centraal stond, en het theaterfestival Vreemdeling, een festival met 10 nieuwe theaterstukken. In december 2011 schreef Shirley Gast speciaal voor het rcth een sprookje genaamd 'Sneeuw'.


In 2012 werd een nieuwe weg ingeslagen met deze producties door middel van de eerste co-productie in deze lijn van voorstellingen. Samen met stichting Humanitas regisseerde Paul een voorstelling gebaseerd op de levensverhalen van homoseksuele ouderen ; Naar vriendschap zulk een mateloos verlangen. Hij regisseerde niet alleen, maar speelde in Mateloos ook mee in een scene geschreven door Erik-Ward Geerlings. In 2012/2013 was Paul tevens 25 jaar directeur van het rotterdamscentrumvoortheater. Hij richtte zich in zijn jubileumjaar op meer voorstellingen over homo-emancipatie en seksuele diversiteit. Onder zijn regie zijn dat seizoen o.a. Gay in de stad; een educatieve voorstelling voor VO en MBO en Bloedverwanten een bewerking van de roman van Han Nefkens voor HBO gespeeld.


In 2013/2014 regisseerde Paul een co-productie tussen het rcth, stichting Pameijer en Bavo-Europoort de voorstelling 'Wie is er nou gek of ik is een ander' , een theaterproductie gebaseerd op de levensverhalen van mensen met een psychiatrische achtergrond. In deze productie zijn de cliënten of patiënten waar het om gaat bij iedere voorstelling aanwezig en spelen die ook mee, samen met professionele acteurs.convenant Pameijer-Theater Babel Rotterdam


Vanaf 1 januari 2015 is een wereldwijd unieke samenwerking tussen zorg, kunst en cultuur gestart.

Theater Maatwerk en het voormalige rotterdamscentrumvoortheater zijn verder gegaan onder een nieuwe naam. 


Theater Babel Rotterdam is een nieuwe culturele instelling geworden voor mensen met en zonder beperking. Pameijer en Babel hebben dit convenant gesloten om met elkaar een subsidieaanvraag in te kunnen dienen voor het Kunstenplan 2017-2020. De aanloop hiernaartoe werd de afgelopen twee jaar door Gemeente Rotterdam reeds financieel ondersteund. Zo zijn de instellingen onder leiding van Paul Röttger met elkaar op weg gegaan naar deze nieuwe culturele instelling.


Het initiatief is niet alleen nieuw in Rotterdam, wereldwijd is de opzet nieuw. Het publiek ervaart een combinatie van verschillende kunstdisciplines met mensen die ook wel als ‚de ander’ gezien worden. Het zijn mannen of vrouwen, jong of oud, homo of hetero, met of zonder beperking, die door professioneel theater en cultuuronderwijs tonen wat niet altijd getoond kan worden. 


Op 1 januari 2017 is het nieuwe gezelschap officieel gestart en juni 2017 werd de nieuwe naam gelanceerd :

Theater Babel Rotterdam, met een gezelschap en een Academie.


Door met de ander inzicht te geven in de ander, werken we aan een wereld waarin we elkaar beter begrijpen. Een wereld waarin kunst en zorg elkaar versterken.


theatermaker          acteur          docent          directeur          contact©2017 rotterdamscentrumvoortheater - Paul Röttger   theatermaker


acteur

docent


directeur


about Paul Röttger


Paul Röttger graduated in 1976 at the Arnhem Theatre School. The first two years he played in many film and television productions, the most famous was 'Oorlogswinter', in which he played the rofor le of Michiel van Beusekom. He continued his career on stage with the 'Noorder Compagnie', and he worked 10 years at the Ro Theater, where he starred in Tartuffe, Pinocchio, the Opera of Smyrna and Merlin. For three years he was a member of the artistic direction of the Ro Theater.

After switching to the commercial sector, he starred in 'Benjamin in het leger', in 'Joan of Arc', 'Amadeus' and 'De wijze kater'. At the same time he was head of  Theatre at 'John v/d Rest Theater' and he starred in the television series produced by 'John v/d Rest':  'Laat maar zitten' in the role of Krukas.

More recent performances were 'Lazarus' and 'Struisvogels op de Coolsingel' directed by Peter Sonneveld from the former Bonheur Theatre Company Rotterdam and in 'Wachten op Godot' at the National Theatre, directed by Jos Thie.

In 1988, Paul co-founded the then RCA (now TNR) the 'rotterdams centrum voor theater' (rcth), where he still works and teaches since its inception, he also directs most of the educational and regular productions and is the director. Under his leadership, the rcth developed into a thriving intercultural theatre center, where several educational programs are provided for schools and different special target groups, as well as various theater projects.

Since 1992, the rcth annually produced a major project in which amateur and professional theater makers and students of the rcth work together. In 2004, Paul received the 'Erasmus Pin' from the hands of alderman Stefan Hulman, as a token of appreciation for his commitment to the cultural and social cohesion of Rotterdam.

In 2009 he again received an award in the form of a certificate issued by Minister Plasterk as a token of appreciation for the project, Sex in the city. This exceptional award was given to the rcth for because of the exceptional way our theatre production delivered by creating a discussion about homosexuality in schools in the Rotterdam region.

In recent years, more and more of these productions were written especially for the rcth. For example with the production 'Angels in the city', in which the theme of HIV / AIDS was a centra subject, and the theater production 'Vreemdeling" , a festival with 10 new plays. In December 2011 Shirley Gast wrote especially for the rcth a fairy tale called "Snow."

In 2012 Paul took a new road with these productions through the first co-production in this line of performances. Along with Humanitas Foundation Paul directed a performance based on the life of gay elderly people; 'To Friendship such an endless desire'. He not only directed, but als acted in this play in a scene written by Erik-Ward Geerlings. In 2012/2013 Paul was  25 years director of the rotterdamscentrumvoortheater. He celebrated his anniversary year wih more performances about gay rights and sexual diversity. Under his direction the season included: Gay in the city; an educational show for schools and he directed an adaptation of the novel by Han Nefkens 'Bloedverwanten'.

In 2013/2014 Paul directed a co-production between the rcth, Pameijer foundation and Bavo Europoort  "Wie is er nou gek" "Now who's crazy or I is another," a theater production based on the life stories of people with mental illnesses. In this production, the clients or patients where are present during every show and act in it too, along with professional actors.


Collaboration with Pameijer 

andTheater Babel Rotterdam

From January 1, 2015 a global unique collaboration between care , art and culture has started. 'Theater Maatwerk' and ( part of Pameijer )  now work together under a new name : Theater Babel Rotterdam.


The organizations together formed a new cultural institution for people with and without disabilities . Pameijer and Babel have initiated this collaboration to be able to submit a grant application  for the Rotterdam cultural subsidary funds  from 2017 to 2020 .

To support this, the city of Rotterdam offered financal support. So together we are now on the way to a new cultural organisation.


Paul Röttger ( rcth ) is the artistic director of this cooperation.

The new cultural institution is composed of on one hand; providing and promoting professional culture education in the Academy.

And, on the other hand, the development of educational theater productionsin with a lot of attention for various artistic disciplines ; from acting to dancing , from music to visual art. These productions are made by professional artists, actors and students who have been trained by the cultural institution itself. Babel works with an inclusive cast, actors with and without dissabilities.


The initiative is not just new to the city of Rotterdam , worldwide the initiative is unique.

The audience will experience a combination of different disciplines with people who also like the other " be seen. They are men or women, young or old, gay or straight , with or without disabilities , showing through professional theater and cultural education that what can not always be shown.


By giving a different insight into the other, we are working towards a world where we understand each other better. A world in which art and healthcare are mutually reinforcing.


theatermaker          acteur          docent          directeur          contact©2015 rotterdamscentrumvoortheater - Paul Röttger

Since January 1988 Paul Röttger has been the general director  of the rotterdamscentrumvoortheater. In January 2017 the company changed it's name to 'Theater Babel Rotterdam' and continues it's work as an inclusive company with productions and an Academy for inclusiev arts.

The work of Babel has been made possible by a four year cultural subsidy by the municipal of Rotterdam andthanks to a collaboration with healthcare organisation Pameijer.

More info :

www.theaterbabelrotterdam.nl

Paul Röttger is a theatermaker, based in Rotterdam, Netherlands. He's director of the theater company 'Theater Babel Rotterdam'. (formarly known as rotterdamscentrumvoortheater).


Theater Babel Rotterdam, is a theatre company

an Academy and a centre for knowledge on inclusive theater.


The latest  productions directed by Paul are  Piazza della vita' and 'Seks in Rotterdam '18', both are inclusive productions,  the second is currently played exclusive for schools in Rotterdam.